Laatste kans voor (ex-)huurder

In een zeer recente uitspraak heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een principiële uitspraak gedaan over het bieden van een laatste kans aan een (ex-) huurder. Hoewel Woonbedrijf op allerlei manieren probeert ontruimingen bij huurders door huurachterstanden te voorkomen, komt het helaas in sommige gevallen toch voor (ongeveer 45 tot 50 gevallen per jaar op 31.000 woningen).

 

In een zeer uitzonderlijk geval wordt de ontruiming toch nog uitgesteld (enkele gevallen per jaar). In die zeer specifieke situaties is de huurovereenkomst al door de rechter ontbonden. De vraag is dan; hoe maak je dan wederzijds heldere afspraken voor de toekomst. Woonbedrijf heeft daarvoor een overeenkomst gebruikt waarin strikte afspraken worden gemaakt tussen verhuurder en bewoner. De toelaatbaarheid van deze specifieke gebruiksovereenkomst is onlangs bekrachtigd door het Hof.

 

Het is duidelijk dat het niet uitvoeren van een ontruimingsvonnis eerder een uitzondering is dan regel. Maar als het toch voor komt, moet het ook goed geregeld worden voor beide partijen. Soms is er sprake van medische factoren of komt de hulpverlening alsnog goed op gang. Het probleem achter de voordeur en de oplossingen zijn beter in beeld en er is duidelijkheid over reële kansen, die er tijdens de rechtsgang nog niet waren. In zo’n geval heeft men niets aan beloftes en ook niet aan achtergronden of oorzaken zonder oplossingen want daarover heeft de rechter zich al gebogen en een vonnis geveld.

 

Gebruiksovereenkomst

Wat wel blijkt te werken is een gebruiksovereenkomst die in plaats komt van de ontbonden huurovereenkomst. Hierin staan de afspraken die tussen bewoner en Woonbedrijf zijn gemaakt, bijvoorbeeld over de betalingsregeling, begeleidingstrajecten en vergoedingen.

 

Als de bewoner gedurende een langere periode (tot maximaal een jaar) zijn/haar afspraken naleeft, dan kan de overeenkomst weer omgezet worden in een reguliere huurovereenkomst. Indien de bewoner de afspraken niet naleeft, kan alsnog ontruiming plaatsvinden. Het ontruimingsvonnis is er immers nog steeds. Nieuw is dat niet vereist is dat het om het schenden van dezelfde afspraken dient te gaan die al eerder hebben geleid tot de ontbinding van de huurovereenkomst.

 

Maatwerk

Woonbedrijf onderneemt al heel veel om overlast, betalingsproblemen, huurachterstanden en zeker ontruimingen te voorkomen; binnen twee weken na het signaleren van het uitblijven van de huurbetaling nemen we telefonisch contact op met de huurder. Indien nodig maken we dan betaalafspraken of treffen een betalingsregeling. Verder informeren we de huurder over schuldhulpverlening en de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP).

 

Dit alles doen we omdat zowel huurder als verhuurder er bij gebaat zijn om een ontruiming te voorkomen. Daarom zijn er bij Woonbedrijf relatief heel weinig ontruimingen i.v.m. huurachterstand (0,16%). Om een ontruimingsvonnis in een specifieke situatie dan toch niet te voltrekken, is wel heel uitzonderlijk en vraagt ook steeds om een hele goede afweging en maatwerk. Binnen de wet- en regelgeving was hier eigenlijk een leemte.

 

Woonbedrijf heeft ervaring opgedaan met het toepassen van deze specifieke gebruiksovereenkomsten die steeds weer afgestemd waren op de situatie van de bewoner. Deze overeenkomst heeft nu de toets van de rechtspraak doorstaan en Woonbedrijf is blij met deze uitvoerig gemotiveerde uitspraak. We hopen dat meer verhuurders en hun klanten hier profijt van zullen hebben in de zeer bijzondere situaties die daarvoor geschikt zijn.

comments powered by Disqus