​De taken en werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) zijn vastgelegd in een reglement en een toezichtvisie.

 

De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Dit principe is uitgewerkt in een profielschets. De RvC bestaat uit zeven leden waarvan er twee zijn benoemd op voordracht van de huurders. De huidige samenstelling en het rooster van aftreden zijn openbaar.

 

De RvC houdt ook toezicht op de ondernemingen waarmee Woonbedrijf verbonden is.