Woonbedrijf is een woningcorporatie met een duidelijke maatschappelijke strategie. Woonbedrijf hecht dan ook bijzondere waarde aan integer en transparant handelen door het bestuur, goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het maatschappelijk presteren. Hiermee waarborgen we de maatschappelijke bestemming van ons vermogen. We doen dit in een voortdurende dialoog met onze belanghouders en een zorgvuldige omgang met onze klanten.

 

Governancecode

Woonbedrijf onderschrijft de principes van de Governancecode Woningcorporaties. Hierin staan basisregels voor het besturen van een woningcorporatie. Deze regels gaan in op goed bestuur en toezicht, openheid, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. De voorwaarden voor goed bestuur hebben we vastgelegd in de governancestructuur van Woonbedrijf. De governancestructuur is opgebouwd uit statuten en reglementen, zijnde:

 

  • Statuten van de Stichting (pdf): hierin is het doel en taakveld van de woningcorporatie vastgelegd en zijn de taken en bevoegdheden benoemd en toegekend aan het bestuur en het toezichthoudende orgaan binnen Woonbedrijf.
  • Reglement Raad van Commissarissen (pdf): hierin zijn de taken en bevoegdheden en de werkwijze van de Raad van Commissarissen (RvC) vastgelegd.
  • Reglement bestuur- en directie (pdf): hierin zijn de taken en bevoegdheden van en de werkwijze van het bestuur en het directieteam vastgelegd.
  • Investeringsstatuut (pdf): hierin is vastgelegd hoe Woonbedrijf de afweging maakt om te komen tot (vastgoed)investeringen en hoe de taken en verantwoordelijkheden in dit proces zijn belegd.
  • Verbindingenstatuut (pdf): hierin is het ‘hoe en waarom’ vastgelegd voor het aangaan van verbindingen door Woonbedrijf.
  • Treasurystatuut (pdf): hierin is vastgelegd hoe Woonbedrijf de financiële geldstromen, posities en de daaraan verbonden risico’s beheerst en stuurt en hoe het toezicht hierop is ingericht.

 

Bij het opstellen van deze statuten en reglementen heeft Woonbedrijf de Governancecode Woningcorporaties 2015 als uitgangspunt genomen.

 

Lees hier de Governancecode Woningcorporaties (pdf).​​

 

 

Integriteit

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor goed bestuur. Woonbedrijf heeft in dit kader vier kernwaarden geformuleerd: respect, eigen verantwoordelijkheid, resultaat en verbindend. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons integer handelen.
 
Woonbedrijf heeft daarnaast conform de Governancecode gedragsregels voor integer handelen opgesteld. Ook is er een klokkenluidersregeling. Onze medewerkers kunnen misstanden melden bij de vertrouwenspersoon integriteit en via het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Het meldpunt is tevens toegankelijk voor huurders, leveranciers en belanghouders van Woonbedrijf.

 

Een andere mogelijkheid is om de misstand te melden bij het Huis voor Klokkenluiders. Bij deze instantie kan men ook terecht voor onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk advies en ondersteuning.

 

Onze gedragsregels voor integer handelen (pdf).

Onze klokkenluidersregeling (pdf).

 

Toezicht

Volgens de Governancecode vindt bij Woonbedrijf toezicht als volgt plaats.

 

1. De Raad van Commissarissen (RvC)

Toezicht door de Raad van Commissarissen. 

De taak van de RvC is het houden van toezicht op het beleid van de directie van stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl. Daartoe behoort het houden van toezicht op de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen en -procedures, ingesteld door de directie. Bovendien ziet de RvC toe op de algemene gang van zaken in de stichting en op de met haar verbonden ondernemingen.

Daarnaast is de RvC werkgever van de directie en staat zij die, gevraagd en ongevraagd, met raad terzijde (adviesfunctie/ klankbordfunctie).

 

Reglement Raad van Commissarissen (pdf).
Toezichtvisie van de Raad van Commissarissen (pdf).
Rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (pdf).
Curriculum vitae van de Raad van Commissarissen (pdf).

 

2. Interne controlling en beheersing

De concerncontroller toetst de werking van de interne beheersing bij Woonbedrijf. De interne beheersing is ingericht volgens het ‘Three Lines of Defense model’. Woonbedrijf hanteert hiertoe een stelsel van interne beheersinstrumenten. Zo vindt er risicobeheersing plaats op meerdere niveaus. Ook maken we gebruik van procesbeschrijvingen en periodieke managementinformatie. Verder toetsen we onze processen door middel van interne audits.

 

Visitatie

​​​​ Klik op de afbeelding voor de volledige infographic of download de PDF van de infographic.

Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dat is verplicht. Maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. En we zijn ons bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze klanten en samenwerkingspartners stellen.

 

Uit de visitatie van najaar 2015 komen ook verbeterpunten. Dat is logisch. Tegelijkertijd zijn we goed bezig. We scoren gemiddeld een 7,4! Een knappe prestatie gezien het feit dat de beoordeling in de loop der jaren steeds strenger is geworden.
 
We hebben de resultaten van de visitatie in een infographic weergegeven. De liefhebbers kunnen ook het volledige visitatierapport bekijken. Daarnaast kunt u de reactie van Woonbedrijf op het visitatierapport lezen.

 

Huurdersvertegenwoordiging

Woonbedrijf voert overleg met de Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (Stichting HVW). Deze stichting behartigt de belangen van alle huurders op concernniveau. Daarnaast kijken we samen hoe de samenwerking op wooncomplexniveau met bewonerscommissies en individuele huurders kan worden geoptimaliseerd.
 
Belangrijke besluiten worden ter advisering voorgelegd aan de Stichting HVW. De afspraken hierover tussen Woonbedrijf en de Stichting HVW zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Belanghouders

In de Governancecode staat beschreven op welke wijze belanghouders worden betrokken bij de uitvoering van het beleid. Woonbedrijf heeft in het dagelijkse werk veelvuldig contact met haar belanghouders. Daarnaast organiseert Woonbedrijf jaarlijks een belanghouderspanel en/of netwerkbijeenkomst waarin belangrijke ontwikkelingen met de belanghouders worden besproken.