We staan als woningcorporatie op een kruispunt van wegen. Maar iedereen, met name de politiek, ziet slechts een rechte weg. Het kruispunt biedt keuzes met betrekking tot toekomstige richtingen: die van het doorontwikkelen van de corporatie tot een echte onderneming, óf hetterugontwikkelen van de corporatie naar een taakorganisatie die op begrotingsbasis in een opgave voorziet.

 

De meervoudig gestuurde onderneming

 

De corporatie van de toekomst
In het vorige deel van dit weblog-feuilleton sloot ik af met de constatering dat woningcorporaties geprikkeld zijn zichzelf opnieuw uit te vinden. Om optimaal te presteren en waarde te creëren. En om daarmee een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van wonen. Hoe ziet de woningcorporatie van de toekomst er dan uit?

 

Onderlinge borging en horizontale disciplinering
Die wordt enerzijds gestuurd door de individuele of de collectieve klant. En anderzijds vanuit de financiering, want beschikbaarheid van kapitaal tegen lage kosten is essentieel voor onze bedrijfsvoering. Het systeem van onderlinge borging en horizontale disciplinering is noodzakelijk om het dode hout uit de bedrijfsvoering te kappen. Efficiency en goed risicomanagement tot slot, moeten voorkomen dat de ellende uit het verleden zich ooit nog herhaalt.

 

Een onderneming die we samen bouwen
Op de vraag of de woningcorporatie straks een onderneming of een taakorganisatie wordt, kies ik vol overtuiging voor het eerste. Ik kies voor een onderneming die opereert binnen heldere politieke kaders op het gebied van solidariteit, veiligheid en huurprijsbeleid. Een onderneming die het vertrouwen geniet van de financiële markt en van de klant. Die luistert naar haar klant en hem volledig betrekt bij haar productontwikkeling, zodat diezelfde klant bereid is mee te denken over vorm en inhoud en zich medeverantwoordelijk voelt. Zo’n klant is een actieve burger en geen arme sloeber die verzorgd wil worden door overheid, instanties en woningcorporaties.

En dat is een heel ander verhaal dan het politieke standpunt dat corporaties zich moeten bezighouden met huurwoningen voor de allerarmsten, zoals ik schreef in aflevering één.

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.