​We staan als woningcorporatie op een kruispunt van wegen. Maar iedereen, met name de politiek, ziet slechts een rechte weg. Het kruispunt biedt keuzes met betrekking tot toekomstige richtingen: die van het doorontwikkelen van de corporatie tot een echte onderneming, óf het terugontwikkelen van de corporatie naar een taakorganisatie die op begrotingsbasis in een opgave voorziet.

 

De ruime interpretatie van onze kerntaken

 

Op 30 augustus maakte minister van Wonen Stef Blok bekend afspraken te hebben gemaakt met de overkoepelende organisatie van woningcorporaties Aedes over de omstreden verhuurdersheffing. De corporaties schorten hun verzet tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro tijdelijk op. Via het energieakkoord krijgen ze 400 miljoen euro terug om te investeren in energiebesparing in de sociale huursector.

 

Risico terugbrengen
De afspraken kennen ook een beleidsmatige kant. En dat is opvallend, want PvdA en VVD legden in het regeerakkoord met grote stelligheid vast dat de bewegingsvrijheid van woningcorporaties beperkt moest worden. Het splitsen van de kerntaken van de corporaties en de meer commerciële activiteiten, moesten het risico terugbrengen. “Corporaties moeten woningen bouwen en beheren voor de allerarmsten en de rest kan worden overgelaten aan de markt”, zo was de overtuiging.

 

Credits van Blok
Met de nieuwe afspraken erkennen Blok en Aedes dat woningcorporaties een nuttige rol vervullen in de samenleving. En dat dit niet strikt beperkt is tot het bouwen van huizen voor arme mensen. Het co-creëren van leefbare buurten waar mensen goed kunnen wonen was al die tijd ook een verdienste van de corporaties. Het mag een opsteker genoemd worden dat minister Blok ons die credits nu geeft. Als gevolg van de nieuwe afspraken ontstaat er weer ruimte om de “nevenactiviteiten”, zoals het werken aan leefbaarheid, binnen de corporaties te houden. Ze hoeven niet in een aparte BV onder bestuur van derden ondergebracht te worden. 

 

Ruimte verstandig benutten
Het is van groot belang dat deze ruimte verstandig wordt benut. En het is zeker geen vrijbrief om door te gaan met commerciële activiteiten die ons als woningcorporaties nou juist in de problemen hebben gebracht. Er was en is geen plaats voor cruiseschepen, derivaten of megalomane campusontwikkelingen in het takenpakket van de corporatie. Alle activiteiten die de corporaties ontplooien moeten een bijdrage leveren aan het wonen van hun klanten. Zonder horizontale disciplinering en goed risicomanagement ben ik er niet 100% gerust op dat de misstappen uit het verleden ook echt tot het verleden behoren.

comments powered by Disqus

Marc Eggermont

Marc Eggermont is ruim 12 jaar algemeen directeur van Woonbedrijf geweest. In deze periode schreef hij regelmatig blogs over de woningmarkt.