Gemeenten en corporaties tevreden na 1 jaar na actieplan voor Stedelijk Gebied Eindhoven

De huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is positief verlopen in Eindhoven en omgeving in 2016. Een jaar na ondertekening van het ‘Actieplan huisvesting statushouders 2016-2017’ spreken de samenwerkingspartners van een geslaagde samenwerking. Twee derde van de gemeenten heeft voldaan aan hun taakstelling (te huisvesten aantal) en er zijn meerdere maatregelen in gang gezet om te zorgen dat de woningen voor statushouders niet ten koste gingen van bestaande inwoners.

 

 

Wat is er bereikt?

  • In opstartjaar 2016 werd ruim een derde van de toegezegde 800 extra wooneenheden opgeleverd. Momenteel loopt een aanzienlijke hoeveelheid bouwplannen en vergunningsaanvragen, dus de totale doelstelling wordt naar verwachting eind 2017 behaald.
  • Zoals afgesproken werd in 2016 in de regionale urgentieregeling opgenomen dat statushouders in het SGE recht houden op urgentie op de woningmarkt.
  • Er kwamen - in het kader van verbetering en versnelling van processen - nieuwe werkafspraken tussen gemeenten en corporaties rondom kamerbewoning.
  • De informatiedeling tussen COA en gemeenten verbeterde sterk, waardoor gemakkelijker een match gemaakt kan worden ten aanzien van wonen en werken.
  • Het maximale percentage aan sociale huurwoningen voor bijzondere doelgroepen (waaronder statushouders) van 25% werd op SGE-niveau niet overschreden – op lokaal niveau soms wel.

 

Taakstellingen

De gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Oirschot, Son en Breugel en Veldhoven voldeden in 2016 aan hun taakstelling van Rijk en Provincie. In Nuenen en Waalre trad vertraging op, met name vanwege - uiteindelijk niet uitgevoerde - plannen van het COA om in deze gemeenten asielzoekerscentra te vestigen. Ook de gemeente Best haalde de taakstelling niet, vanwege een lage mutatiegraad van sociale huurwoningen. Als zij vol hadden ingezet op het beoogde aantal, was dat ten koste gegaan van andere inwoners – tegen de uitgangspunten van het actieplan in.

 

Naar verwachting is de instroom van vluchtelingen in 2017 lager dan in 2016. De samenwerkende partijen kijken, op basis van deze ontwikkeling en de resultaten in 2016, met vertrouwen naar het behalen van de taakstellingen in 2017. 

 

Actieplan

Door de sterk toegenomen instroom van asielzoekers voorzagen gemeenten en corporaties in Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een probleem met het behalen van de taakstelling die hen door het Rijk werd opgelegd. Op 29 februari 2016 ondertekenden gemeenten en corporaties in het SGE samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een actieplan, om de huisvesting van statushouders vloeiend te laten verlopen. Uitgangspunten hierbij waren dat er voldoende passende huisvesting voor deze groep moest komen, zonder verdringing op de reguliere woningmarkt, met een goede spreiding over stad en regio. Ook moest de zelfredzaamheid van de nieuwe groep inwoners worden bevorderd. Komend jaar zal de nadruk naar verwachting nog meer op dit onderdeel ‘meedoen’ komen te liggen, denk o.a. aan zorg en inburgering.

 

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een samenwerking van negen gemeenten: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De samenwerking is georganiseerd op een schaalniveau dat aansluit bij het leven van de inwoners. Zij maken dagelijks gebruik van alle kwaliteiten en voorzieningen van het stedelijk gebied, het is logisch om daar waar het meerwaarde heeft ook bestuurlijk de handen ineen te slaan. Dit gebeurt op basis van het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven dat in december 2013 werd ondertekend.

comments powered by Disqus