​Hart voor vluchtelingen, oog voor zorgen uit de samenleving

Gemeenten en woningcorporaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan de handen ineen om de huisvesting van statushouders in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) in goede banen te leiden. Op maandag 29 februari werd hiervoor het Actieplan Statushouders 2016-2017 gepresenteerd en ondertekend door de gemeenten, het COA en de corporaties. De intenties werden ook onderschreven door de Provincie en de stichting Vluchtelingenwerk.


Actiepunten uit het plan:

  • De woningvoorraad wordt uitgebreid om verdringing op de woningmarkt te voorkomen;
  • De partners maken afspraken over een goede eerste begeleiding;
  • Er komen betere matches tussen de woningzoekende statushouders en hun beoogde woonplaats.

 

Lees hier het hele Actieplan Statushouders 2016-2017 (PDF).

 

800 extra woningen

De samenwerkende partners willen graag helpen bij de woonopgave. Maar ze hebben ook oog voor de zorgen vanuit de maatschappij met betrekking tot verdringing op de woningmarkt. Op dit moment levert de huisvesting van statushouders geen knelpunten op.


Om dat ook voor de toekomst te garanderen, komen er in 2016-2017 minimaal 800 extra woningen bij in de regio. Die woningen worden voor een groot deel gerealiseerd voor een mix van doelgroepen. Dat betekent dat deze maatregel niet alleen een positief effect heeft voor statushouders, maar voor alle woningzoekenden in de regio.


Urgentie voor statushouders

Het Rijk heeft het voornemen om mensen met een verblijfsvergunning niet meer als urgente woningzoekenden te behandelen. In plaats daarvan wil het Rijk de verantwoordelijkheid voor deze groep bij de lokale overheden leggen.


In het Stedelijk Gebied Eindhoven blijft de urgentie voor deze groep wel in stand. Dat hebben de gemeenten afgesproken in het Actieplan. Er ligt al een goede basis om de huisvesting van statushouders gemakkelijker te maken. De gemeenten en corporaties werken namelijk al ruim een jaar samen aan het verbeteren van de transparantie voor woningzoekenden en aan een gezamenlijke urgentieregeling.


De afspraken over de uitvoering van de gezamenlijke urgentieregeling zijn eveneens op 29 februari ondertekend.


Taskforce Statushouders

In september 2015 werd een speciale taskforce voor de huisvesting van statushouders in het leven geroepen door de portefeuillehouders Wonen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Naast de negen gemeenten doen ook vertegenwoordigers van woningcorporaties, COA en Vluchtelingenwerk hieraan mee.


De afgelopen periode verkende de taskforce de opties. Ook werd er een werkconferentie georganiseerd, waarbij ook de Provincie en het Rijk aanwezig waren. Vervolgens is het Actieplan Statushouders 2016-2017 geformuleerd, dat in de afgelopen weken door de colleges van B&W in het Stedelijk Gebied Eindhoven is vastgesteld. Op 29 februari is dit Actieplan door alle partijen ondertekend.

comments powered by Disqus