Het aantal vluchtelingen in Nederland ligt tijdelijk hoger. Er moet voor meer mensen opvang en onderdak gevonden worden. Dat is een maatschappelijke opgave. Dus Rijk, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen moeten samen werken aan oplossingen.

 

Aankomst in Nederland

Vluchtelingen die naar Nederland komen, ook wel asielzoekers genoemd, moeten zich melden in het Groningse Ter Apel. Hier ligt de centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanuit Ter Apel komen zij terecht in een van de aanmeldcentra in het land.

 

De asielprocedure duurt 8 dagen tot maximaal 6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asielzoekerscentrum (AZC). Ze wonen dan dus nog niet in een sociale huurwoning.

 

Asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, zijn vanaf dat moment statushouders. Het COA geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is voor de statushouders. Dan komt Woonbedrijf in beeld en gaan wij kijken of wij statushouders een woning kunnen gaan aanbieden.

 

Benieuwd naar het verhaal van de statushouders zelf? In ons magazine Buurten! vertellen Salim en de familie Hamwieh hoe zij aan een nieuwe toekomst bouwen in Nederland, nadat ze uit hun geboorteland moesten vluchten vanwege oorlog.

 

Huisvesting van statushouders

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Het COA gaat er vanuit dat er gemiddeld één woning per twee mensen nodig is. Bij Woonbedrijf wonen er gemiddeld 18 statushouders in 10 woningen.

 

Statushouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. In veruit de meeste gevallen zijn het woningcorporaties die de statushouders huisvesten. De gemeenten verdelen de aantallen naar rato van het woningbezit van de corporatie. Woonbedrijf is de grootste woningcorporatie van de regio en heeft de taak om het grootste aantal statushouders een sociale huurwoning aan te bieden.

 

Kan Woonbedrijf dit aan?

Woonbedrijf wijst elk jaar 25% van haar vrijkomende sociale huurwoningen toe aan bijzondere doelgroepen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een urgentieverklaring, een verstandelijke of lichamelijke beperking, ex-gedetineerden en ook statushouders. Binnen deze afspraak kunnen we nog extra statushouders huisvesten.

 

Dit heeft geen gevolgen voor reguliere woningzoekenden: op dit moment blijft de wachttijd ongeveer hetzelfde.

 

En in de toekomst?

Nu er meer vluchtelingen naar Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, moeten gemeenten en woningcorporaties zich extra inspannen om hen te kunnen huisvesten. Woonbedrijf neemt haar verantwoordelijkheid en onderzoekt samen met andere partijen de mogelijkheden. Denk daarbij aan tijdelijke voorzieningen zoals leegstaande verzorgingshuizen, leegstaande kantoorpanden, door tijdelijke woningen te bouwen of door meer mensen een woning te laten delen.

comments powered by Disqus