De Eindhovense woningcorporaties maken in 2014 geen gebruik van de extra inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 4 procent boven de inflatie. Dat hebben zij en de gemeente Eindhoven afgesproken. Het resultaat is dat de huren in Eindhoven maar beperkt stijgen dit jaar. Op die manier dragen de Eindhovense corporaties bij aan het betaalbaar houden van huurwoningen ondanks de verhuurdersheffing die ze moeten afdragen. Dat is goed nieuws voor 40.000 huishoudens in Eindhoven. Ook goedkopere nieuwbouw moet de huren voor iedereen in Eindhoven betaalbaar houden.

 

Blijven investeren in nieuwe woningen

Eindhovense corporaties en gemeente tekenen prestatieafspraken 2014

Tegelijkertijd blijven de corporaties investeren. Zo steken zij ongeveer  50 miljoen euro in onder meer de bouw van 400 nieuwe woningen en de duurzaamheid van het woningbestand. Wat ook een impuls betekent voor de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast spannen de partijen zich in om snel maatwerk te bieden aan bijzondere doelgroepen. Zoals starters en ‘schrijnende gevallen’ die net buiten de regels vallen. Verder blijven de corporaties en gemeente investeren in woonvormen voor arbeidsmigranten en gaan ze bekijken hoe arbeidsmigranten makkelijker kunnen instromen in reguliere huurwoningen.

 

Afspraken over leefbaarheid 

Ook over leefbaarheid in de wijken hebben de partijen afspraken gemaakt. Samen hebben zij actiegebieden vastgesteld die prioriteit moeten krijgen, onder andere wat betreft onderhoud.
De maatregelen maken onderdeel uit van de (prestatie) afspraken die de gemeente Eindhoven en de woningcorporaties ‘thuis, Trudo, Vitalis, Woonbedrijf en Wooninc. jaarlijks maken. Daarin staat welke bijdrage een ieder levert aan het betaalbaar en goed wonen en leven in deze stad.

 

Betaalbare huren

Door de aanhoudende crisis is een betaalbare huurwoning voor steeds meer mensen noodzakelijk. De corporaties moeten door de verhuurdersheffing iedere euro twee keer omdraaien. Betaalbaarheid krijgt daarbij, ten opzichte van beschikbaarheid en kwaliteit, steeds meer gewicht. De Eindhovense corporaties willen de verhuurdersheffing zo weinig mogelijk doorberekenen aan hun klanten. Daarom is afgesproken de inkomensafhankelijke huurverhoging niet door te voeren en de huren zo min mogelijk boven inflatie te laten stijgen.

 

Er is extra aandacht voor kwetsbare inkomensgroepen door onder meer het nastreven van een verlaging van het gemiddeld feitelijk energiegebruik in de woningen. Daarnaast gaan gemeente en corporaties zorgen voor een betere bewustwording bij deze kwetsbare inkomensgroepen van de bestaande regelingen voor reductie van de woonkosten.

 

Bijzondere doelgroepen

Starters zonder woonduur hebben een moeilijke positie op de Eindhovense woningmarkt. Ze komen dikwijls niet in aanmerking voor een corporatiewoning vanwege hun inkomen. En als ze wel in aanmerking komen voor een woning bij de corporaties werkt het in hun nadeel dat het grootste deel van de woningen in Eindhoven op basis van inschrijftijd wordt verdeeld. Specifieke groepen waarop dit van toepassing is zijn bijvoorbeeld de pas afgestudeerden, mensen die net gescheiden zijn of migranten uit andere delen van het land.

 

Daarnaast is het noodzakelijk om voldoende woonruimte beschikbaar te houden voor statushouders of huishoudens met urgentie. In 2014 willen de corporaties en de gemeente daarom de toetreding tot de woningmarkt voor starters zonder woonduur makkelijker maken en systemen hierop inrichten. 
 

Meer over de prestatieafspraken

De maatregelen voor betaalbare huren en bijzondere doelgroepen zijn slechts enkele van de afspraken die de corporaties en de gemeente met elkaar hebben gemaakt. Dit jaar gaan de partijen ook kijken hoe zij huurders als een volwaardige partner betrekken bij het opstellen van prestatieafspraken in de jaren hierna. Bijvoorbeeld in de vorm van een 3-partijenovereenkomst. Nu krijgen de huurdersvertegenwoordigingen de prestatieafspraken voorgelegd als ze al zijn opgesteld. Ook leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Eindhoven, ‘thuis, Trudo, Vitalis, Woonbedrijf en Wooninc.

comments powered by Disqus